บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง สุรินทร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวและเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบโครงการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่ เช่น การเชื่อมต่ออุโมงค์ทางเดินลอดถนน ตำแหน่งทางขึ้น – ลง และการออกแบบใช้ประโยชน์ในลักษณะอารยสถาปัตย์ เพื่อทุกคนในสังคม สามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อีกทั้ง ได้มีการหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และสวนนาคราภิรมย์ โดยมุ่งหมายให้อาคารและที่ดินตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยว โดยมอบให้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สำคัญไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง กับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า : เมืองเก่าระยอง และเมืองเก่าสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า สามารถนำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เพื่อดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมืองเก่าลำพูน และเมืองเก่าราชบุรี ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม