นิทรรศการและเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า “เล่าเรื่องผ่านเมืองเก่า”

สผ.ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านเมืองเก่า” พัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองมรดกทั่วไทย และเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องโถง ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และนางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการฯ  โดยการจัดนิทรรศการและเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนในวงกว้าง รวมถึงเสนอความเห็นและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนแม่บทฯ เมืองเก่า โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ จำนวน ๗๐ คน

ภาพและข่าวโดย : กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม