นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตดังกล่าว ให้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รวมจำนวน ๒ พื้นที่ ๒ จังหวัด เนื้อที่ ๔๘,๐๕๒-๒-๖๒ ไร่ จัดคนลงในพื้นที่แล้ว จำนวน ๑,๖๕๙ ราย ๑,๙๕๔ แปลง ทั้งนี้ ได้มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม