ทส.แถลง “วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องใน “วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓” ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑กำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และยกย่องเชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กำหนดจัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ภายใต้คอนเซ็ป“เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม