ทส.แถลง”โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ๑ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ๑๐ องค์กร ผลิตสื่อสารคดีเพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงปัญหาและอันตรายของขยะพลาสติกที่ตกค้างในทะลและสิ่งแวดล้อม โดยสารคดีดังกล่าว มีความยาว ๖๐ วินาที ฉายใน ๑๓๐ โรงภาพยนตร์ ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล คาดว่าจะมีประชาชนรับชมสารคดีกว่า ๑๓ ล้านคน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาคเอกชนทั้ง ๑๐ หน่วยงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม