ทส. เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ทส. และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ  โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับแนวทางความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฯลฯ ซึ่งจะมีหารือเพื่อต่อยอดการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย Net-zero emission การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน ความร่วมมือภายใต้โครงการ Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate (TGC-EMC) รวมไปถึงการเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)