ทส. มอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร ทส. รวมถึง นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ผู้แทนจาก สผ. และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ได้มอบให้กับหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 319 แห่ง

นายอนุชา เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green เป็นโครงการที่ ทส. โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเน้นการดำเนินงานโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจประเมิน มอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ตัว G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ช่วยสร้างประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งสำนักงาน สนามบินและร้านอาหาร รวมถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ อุทยานแห่งชาติ ที่มีการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)