ทส. ประชุมผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ทส. ในรอบ ๑ ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ทส.) โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลและงานสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา อาทิ การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ การเร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เกิดผลตามเป้าหมายโดยเร็ว การดำเนินงานในการลดใช้พลาสติก การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓ (After Action Review : AAR) การเปรียบเทียบพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการรับมือวิกฤติน้ำท่วม การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ของ ทส. การเปิดบริการให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ของ ทส. และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น ในการนี้ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การทำงานของ ทส. เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม