ทส. ประชุมผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ทส. ในรอบ ๑ ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ทส.) โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน​​ของรัฐบาลและงานสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ​ รมว.ทส. ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา อาทิ​ การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริต่าง​ ๆ การเร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เกิดผลตามเป้าหมายโดยเร็ว​ การดำเนินงานในการลดใช้พลาสติก​ การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ​ ปี​ ๒๕๖๓​ (After Action Review : AAR) การเปรียบเทียบพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ​ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการรับมือวิกฤติน้ำท่วม​ การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (COVID​ -​19)​ ของ​ ทส.​ การเปิดบริการให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยว​ในสถานที่ต่างๆ​ ของ​ ทส.​ และการเบิกจ่ายงบประมาณ​รายจ่ายประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น​ ในการนี้​ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส.​ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การทำงานของ ทส. เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม