ทส. จัดพิธีปิดโครงการและกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ TGCP-Policy สานความร่วมมือ GIZ แก้ไขปัญหา Climate Change

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 สผ. ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดพิธีปิดโครงการและกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่ภาคสาธารณะ โครงการ TGCP – Policy โดยการสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณูและคุ้มครองผู้บริโภค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV) ภายใต้ International Climate Initiative (IKI) ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ โดย นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งนโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเงิน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่จังหวัดนำร่อง “จังหวัดไทย สู้ภัย Climate Change” (ตาก ยโสธร มหาสารคาม ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร ระนอง และกรุงเทพมหานคร) โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ผู้บริหาร ทส. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทกระทรวงมหาดไทย” การแสดงวิสัยทัศน์ของ ๑๐ จังหวัดนำร่อง กิจกรรม Climate Action Talk โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน การฉายภาพยนตร์ “Breaking Boundaries: the Science of Our Planet” กิจกรรม “Workshop: Climate Youth Ready” และนิทรรศการ “Glocal Climate Change: Act Locally, Change Globally” แสดงผลสำเร็จของโครงการฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)