สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ กล่าวรายงาน โดยการสัมมนามีการบรรยายทั้งหมด ๔ เรื่อง คือ ๑) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ๒) การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดย นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายพิษณุพล สงวนนวล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ๓) การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดย นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และ ๔) เรื่องการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน โดย นายอธิรักษ์ บุพจันโท ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การจัดการน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม