ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมเสวนางานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “Green for ALL รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา ” โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศ.ดร.พิสุทธ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา “ภาวะโลกรวน ป่วยลมหายใจ” Live สด ผ่าน Facebook การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. โดยการจัดเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกคนในสังคมอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผ่านเนื้อหาข้อมูลที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม