ดร.รวีวรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานชั่วคราว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสำนักงานชั่วคราว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สผ. ที่กำลังดำเนินการขนย้ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไปยังอาคารดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม