ดร.พิรุณฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกับเอกชนและราชการ” ในพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยขั้นสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจวัดมลพิษต่าง ๆ ในน้ำและอากาศ มีเครื่องมือวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงอย่างครบครัน นำไปสู่การเสนอวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิผล อีกทั้งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงในระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม