จัดการประชุมการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดประชุมFocus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) ครั้งที่ 4 ประเด็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวเปิดการประชุม และ นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผลการทบทวนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ ในประเด็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

      การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อนำเสนอการทบทวนข้อมูลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580)

2) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2566-2580)

3) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพรองรับการบรรลุเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 140 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)