จังหวัดไหนมีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเยอะที่สุด

ประเทศไทย 🇹🇭 มีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี ย่านชุมชนเก่า ซึ่งมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยรวมกันมากถึง 5,085 แห่ง โดย 3 จังหวัดแรกที่มีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอยู่มากที่สุด ได้แก่

อันดับ ➊ มุกดาหาร : 217แห่ง

อันดับ ➋ เชียงราย : 213

อันดับ ➌ พระนครศรีอยุธยา : 211แห่ง

และนอกจาก 3 จังหวัดนี้ จะมีจังหวัดไหนที่ติดอันดับอีก และแต่ละพื้นที่จะมีแหล่งศิลปกรรมประเภทใดบ้างใครที่อยากรู้ข้อมูลเพื่อไป วางแผนการท่องเที่ยว หาคำตอบได้ใน Dashboard ที่ DIGI จัดทำได้จากชุดข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม https://data.go.th/dataset/cultural-site ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ Data Innovation and Governance Institute, DIGI นำมาทำ Data Visualization โดยใช้เทคนิกแสดงผลแบบ Map visualization คลิกเลย