งานเสวนา Media roundtable หัวข้อ“Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคารทิปโก้ ๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงานเสวนา Media roundtable หัวข้อ “Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับนาย Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นาย Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสวนาผลลัพธ์การประชุม Leaders Summit on Climate ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุม Leaders Summit on Climate รมว.ทส. ได้รับเชิญให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานของประเทศไทยในหัวข้อ Adaptation and Resilience โดยเฉพาะในประเด็นเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ง รมว.ทส. ได้นำเสนอผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย  นโยบายและการดำเนินงานสำคัญ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการดำเนินโครงการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นต้น

ทั้งนี้มีสื่อมวลให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนาและสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสำเร็จของการประชุม Leaders Summit on Climate และแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม