งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย TBCSD พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand Climate Action” ในงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย TBCSD พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ zoom) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสาระสำคัญของการบรรยายได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาทของภาครัฐ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญของประเทศ เช่น ความสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่ Net Zero Emission ในอนาคต และบทบาทของภาคเอกชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลกต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม