คำแนะนำ ต่อแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในกระบวนการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

covid-eia