คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชน ในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบถึงการประชุม kick off โครงการก่อสร้างอาคารสีเขียว สผ. โดยได้ว่าจ้างบริษัทสแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และดำเนินการว่าจ้างบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงิน ๔๖๘.๘๙ ล้านบาท รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๑๘.๗๖ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง แผนประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการรื้อถอนและทุบอาคารเก่า สผ.  ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของบริษัท เวล เกรด จำกัด โดยบริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างโดยการทำป้ายโครงการ และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) จำนวน ๓ ชุด ปิดบริเวณด้านที่ติดถนนรอบ สผ. ทั้ง ๓ ด้าน พร้อมลงพบปะชุมชนเพื่อประเมินการได้รับผลกระทบด้านโครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างจากงานก่อสร้าง ๓ ระยะ ๑) ก่อนเริ่มโครงการ ๒) ระหว่างดำเนินโครงการ ๓) ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนกว่า ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม