คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สผ.

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมทธิ์สูงของ สผ. ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 ได้มีเรื่องเพื่อทราบ

  – ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุ่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อจากนั้นได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ

  – การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร วิธีการรับสมัคร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   – กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สผ. ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สผ.
จำนวนประมาณ 15 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)