คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564

สผ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม รอบสุดท้าย ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๙.30 น. ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคาร ทิปโก้ 2 และผ่านการประชุมออนไลน์ทาง Zoom โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการ นายมนต์สังข์ ภู่ศรริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานคณะกรรมการ และนางสาวมัธยา รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระการประชุมเพื่อทราบ คำสั่ง สผ. ที่ 794/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม รอบสุดท้าย ปีงบประมาณ 2564 และที่ประชุมยังเรื่องพิจารณา การประกวดรางวัลนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม