คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conferenceโดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิข้าวขวัญ ๒) โครงการฟื้นฟูนิเวศ โคก หนอง นา และป่าครอบครัว จังหวัดหนองบัวลำภู ของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ๓) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านทำนบให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลกันตวจระมวล ของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๔) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินโครงการระบบจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๕) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖) (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ๗) (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และ ๘) (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort