ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และวิธีการเดินทาง สำหรับผู้มาติดต่อราชการ สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่บนพื้นที่เดิม โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) และขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมดำเนินการ สำนักงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และวิธีการเดินทางสำหรับผู้มาติดต่อราชการ  ดังนี้

สถานที่ตั้ง

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 8 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

การให้บริการ

เปิดให้บริการระหว่างชั้น 14 – 16 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทยอยเปิดให้บริการ ระหว่างชั้น 8 – 16  ตามที่ปรากฏใน Infographic

onep-tipco-2

วิธีการเดินทาง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับการเดินทางไปยังอาคารทิปโก้ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

onep-tipco-map