ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

procurement-tor-202210281557