ข่าว

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Essential Mindset & Thinking for Design Thinking) รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม
อ่านเพิ่มเติม...

สผ.จัดการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพิจารณา EIA สำหรับ คชก. ด้านเศรษฐกิจสังคม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ได้จัดประชุมจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. เดินหน้าปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC…

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี