ข่าว

ข่าวกิจกรรม สผ.

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน สผ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award…

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN Ministerial…

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

สผ.จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต…

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวจิตตินันท์
LinksLinks2