ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ

procurement-tor-20211111-1744