ขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถยนต์ในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-tor-20191202