ขอบเขตของงานจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

tor-202207072007