ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

procurement-tor-20211019-1735