ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

procurement-tor-20211019-1733