กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Cisco Webex ร่วมกับ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อจากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง “โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG Model) โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาววัชริน มีรอด นักวิจัยนโยบายอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้มี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ จำนวนกว่า ๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ Cisco Webex ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม