กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 เข้าศึกษาดูงาน ณ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (ผอ.กชพ.) กล่าวรายงาน และการบรรยายหัวข้อ “ความเป็นมาในอดีต การฟื้นฟูและอนุรักษ์ในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเป็นของคุ้งบางกระเจ้า” หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนป่าเกดน้อมเกล้าและตลาดเกษตรประชารัฐร่วมใจคุ้งบางกระเจ้า

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม