กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการพิจารณารายงาน EIA โครงการปิโตรเคมี”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการพิจารณารายงาน EIA โครงการปิโตรเคมี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ อาคารทิปโก้ ๒  และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเป็นการถ่ายทอดเทคนิคและองค์ความรู้จาก ดร.ภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการพิจารณารายงาน EIA โดยเฉพาะโครงการด้านปิโตรเคมี ให้แก่บุคลากร สผ. รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการพิจารณารายงาน EIA โครงการปิโตรเคมี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและพัฒนาการพิจารณารายงาน EA โครงการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๙๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม