การแถลงข่าว โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารด้านความหลากหลายชีวภาพ ในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสารด้านความหลากหลายชีวภาพในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “Biodiversity is our life” หรือ “ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒  โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ นายคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ศิลปิน/นักแสดง ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของ สผ. โดยมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล เช่น การจัดทำเพลงประกอบสารคดีสั้น “Can You Be My World” จัดทำแคมเปญ Keep Biodiversity และจัดทำบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญผ่านสื่อ online อาทิ Facebbook Youtube โดยเฉพาะ Twitter CHM Thailand รวมถึงการประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) เพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเรื่องใกล้ตัวได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม