การเสวนาวิชาการ เรื่อง “สผ. – ที่ปรึกษาฯ ร่วมใจ สร้างสรรค์ กลไก EIA”

เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “สผ. – ที่ปรึกษาฯ ร่วมใจ สร้างสรรค์ กลไก EIA” ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการเสวนาวิชาการ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. กล่าวรายงานและดำเนินการเสวนาวิชาการ ร่วมกับทีมวิทยากรจาก กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน และ เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม จำนวน 140 คน การเสวนาวิชาการฯ ครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและทิศทาง การพัฒนาของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง สผ. และ นิติบุคคล ผู้มีสิทธิทำรายงาน โดยมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน EIA ในทุกกระบวนงาน EIA ด้านกฎหมาย การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ การพิจารณา EIA การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล EIA โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบ EIA มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุดและส่งผลให้ระบบ EIA ได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)