การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สผ. ร่วมกับ บริษัท แอดแวนเทจคอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาโครงการจัดขึ้น โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Climate Emergency and International Cooperation” ต่อด้วยการนำเสนอแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดย บริษัท แอดแวนเทจ คอนซัลติ้ง จำกัด และการเสวนา ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา (๒) ผอ.อรุณี ไฮมม์ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (๓) ดร.เจนตา ชมธรณินทร์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๔) ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ (๕) ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการนโยบายภายใต้แผนงานไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมี ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคม จำนวนกว่า ๒๐๙ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content