การเข้าเยี่ยมคารวะ เลขาธิการ สผ. ของผู้แทนรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับ Mr. James Larsen ตำแหน่ง Australia’s Climate Coordinator และ Deputy Secretary of Department of Prime Minister and Cabinet ผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร. ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการหารือในประเด็นความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP26) และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-เครือรัฐออสเตรเลียด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการต่อยอดความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Storage) และเทคโนโลยีจากพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ และการสนับสนุนการปรับตัวโดยใช้ Nature-based Solution โดยผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียจะเข้าพบผู้บริหาร สผ. เพื่อแนะนำโครงการ Indo – Pacific Carbon Offsets Scheme (IPCOS) อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม