การอบรม เรื่อง “ระบบ EIA ประเทศไทย ซีซั่นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง”

“ตอนที่ 1
ปฐมบท การกำหนดมาตรการและเทคนิคการจัดส่งรายงาน Monitor”

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดอบรม เรื่อง  “ระบบ EIA ประเทศไทย ซีซั่นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง”  ผ่าน ระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex โดยมี ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ตอนที่ 1 ปฐมบท การกำหนดมาตรการและเทคนิคการจัดส่งรายงาน Monitor” โดย นายสัญญา  สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานอาคาร กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) และ นายสิทธิชัย  ปิติสินชูชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กพส.

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชก. ในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

 2. เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมระบบ EIA ประเทศไทย ข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชก. ในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ คชก.  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานครและจังหวัด ทั้ง 12 คณะ (เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) คชก. ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานครและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)