การอบรม เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรม เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  โดย นายอำพัน กิจงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และศึกษาดูงานประกอบการศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สถานีรถไฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม