การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และขับเคลื่อนระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยสําหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวรายงาน ซึ่งมีการอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และหน่วยงานเครือข่ายซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล และเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ดูแลระบบฐานข้อมูล รุ่นที่ 1 จำนวน 52 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 39 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำกับดูแลข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีทิศทางเดียวกัน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content