การอบรมเตรียมความพร้อม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สู่องค์กรดิจิทัล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สู่องค์กรดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการวางระบบและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government) มีกรอบทิศทาง เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านที่ดินและทรัพยากรดินให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงาน จากนั้น ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (KU-INOVA) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “หลักการวางระบบ และวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล” พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกองบริหารจัดการที่ดิน และกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content