การหารือทางไกลระหว่าง นาง Sussan Ley รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมเครือรัฐออสเตรเลีย และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการพิจารณาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Great Barrier Reef

วันจันทร์ที่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการหารือทางไกลกับนาง Sussan Ley รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมเครือรัฐออสเตรเลีย และคณะ

ประเด็นที่ฝ่ายออสเตรเลียได้หยิบยกมาเพื่อหารือร่วมกับฝ่ายไทย คือ  การนำเสนอรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Great Barrier Reef  ซึ่ง ร่าง ข้อมติได้เสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็น   แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  โดยฝ่ายออสเตรเลียได้แจ้งเกี่ยวกับความพยายามในการดำเนินการ  ที่ผ่านมาในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งนี้จากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อไม่ให้แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Great Barrier Reef ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งต่อฝ่ายออสเตรเลียเกี่ยวกับความพยายามของไทยในการดำเนินการ             เพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยได้มีการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกัน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม