การหารือทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจักรกับ COP26 Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ​ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Ken O’Flaherty COP26 Regional Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียใต้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายและความคาดหวังของไทยต่อการจัดประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP26)  และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สหราชอาณาจักร โดยมี ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยทั้งในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การจัดทำ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย H.E. Ken O’Flaherty ได้แสดงความชื่นชมไทยที่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเงินซึ่งเป็นเสาสำคัญของความตกลงปารีสอย่างสมดุล

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม