การสัมมนา TGO Open House : ภารกิจ TGO ในการขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “GLOBAL TRENDS ON PARIS AGREEMENT AND CARBON NEUTRALITY” ในการสัมมนา TGO Open House : ภารกิจ TGO ในการขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งในการบรรยายดังกล่าว เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุม COP26 การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศ ได้แก่ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ และการพัฒนาระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้เน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ คณะกรรมการ อบก. ผู้บริหาร อบก. และเจ้าหน้าที่ อบก. สผ จำนวน 43 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)