การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สผ.โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผ่านทางวิดีโอและนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการสำรวจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 โดยมีระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.80 85.60 และ 86.40 ตามลำดับ และการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองต่อการยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอนาคต” โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน คือ นายพงษ์เทพ จารุอําพรพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอาหะหมัด เจ๊ะแม็ง ผู้ชำนาญการ บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด นางสาวปาริชาต จุลพันธุ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และว่าที่ ร.ต.วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร. จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้จัดการโครงการ

 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง online และ onsite  ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ (ภาครัฐและเอกชน) นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ชํานาญการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงานอนุมัติ อนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)