การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ 2564 ระดับอำเภอ

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับปรับปรุง ในระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําท้องถิ่น เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอละประมาณ 80 คน

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกฎหมายรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาปรับปรุงขอบเขตพื้นที่และมาตรการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการสัมมนาครั้งนี้แล้ว สผ. และที่ปรึกษาจะรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข(ร่าง)ประกาศกระทรวงดังกล่าวและจะนำมาเสนอรับฟังความคิดเห็นในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โดย(ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่นี้จะนำมาบังคับใช้ทดแทนประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ตพ.ศ. 2560 ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม