การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. …. ระดับจังหวัด

สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน

 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. …. ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย การหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาครั้งนี้ กชพ. และที่ปรึกษา จะนำไปประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ
พ.ศ. …. แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดละประมาณ 100 คน โดยประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่าย และประชาชน ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)