การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webexนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การสัมมนาได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เทสโก้ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมก่อนออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน นักวิชาการ ผู้นำเครือข่าย ประชาชนในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๐0 คน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม