การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยการประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meetings โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนา และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน

การสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่นำร่อง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ได้จัดทำ “สวนผักคนเมือง พื้นที่สีเขียวใกล้ตัว” บริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เรือนแพ) ซึ่งเป็นการบูรณาการมิติพื้นที่สีเขียวเข้ากับระบบนิเวศของเมือง สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก สำหรับเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดทำ “ทางเดินริมน้ำ คลองเปรม” เพื่อพื้นที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม smart city การจัดการน้ำผ่านระบบนิเวศและเทคโนโลยี โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ส่วนเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการจัดทำ “สวนผักคนเมือง พื้นที่สีเขียวกินได้ ศาลาลุงทอง” บริเวณชุมชนศาลาลุงทอง โดยการเชื่อมโยงความมั่นคงทางอาหารร่วมกับการใช้เทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยทั้ง ๓ พื้นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยพื้นที่สีเขียวและสองมือของพวกเรา พร้อมทั้ง เป็นต้นแบบของการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไปสู่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน รวมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในการจัดการอากาศ น้ำ ขยะ และพื้นที่สีเขียว มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเสวนาอภิปราย ในหัวข้อ “ถอดประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง” ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู หน่วยงานราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม